तडका - आपले सण

Submitted by vishal maske on 20 August, 2016 - 10:47

आपले सण

वेग-वेगळ्या धर्माचे
वेग-वेगळे सण आहेत
वेग-वेगळ्या सणांचे
वेग-वेगळे क्षण आहेत

असे कुठले सण नाहीत
जे आनंदात नटले नाही
मात्र आपले सण सुध्दा
राजकारणातुन सुटले नाही

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users