तडका - पुन:प्रेम

Submitted by vishal maske on 20 January, 2016 - 21:04

पुन:प्रेम

तीने सतत वार केले
मी ही प्रतिकार केले
तीच्या जबर हल्यात
कित्तेक हो गार झाले

अशा कडाकी थंडीपुडे
वारंवार मी हरू लागलो
अडगळीतील स्वेटरवर
पुन:प्रेम मी करू लागलो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users