सांग ना गेलीस तू कुठे?

Submitted by रेणुका१२३ on 8 January, 2016 - 05:24

माझिया मनाचिया उंबरी
तुझी सावली अजून आहे
तो सूर्य अजूनही आहे
पण सांग ना गेलीस तू कुठे?

कैसा हा तू केलास घात
कोवळ्या मनावर आघात
अर्ध्यावाटेत सोडूनिया हात
अशी सांग ना गेलीस तू कुठे?

वाट पाहतो अजूनही दारात
तुला शोधतो अजूनही घरात
भयाण शांतता छळते मनात
सखे, सांग ना गेलीस तू कुठे?

एकदा परतुनी मजकडे ये
घट्ट तुझ्या मिठीत घे
चुका माझ्या उदरात घे
तुजवीण सांग ना मी जाऊ कुठे?

- रेणुका

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users