गृह मंदिरा तेजाने... विडम्बन

Submitted by अमा on 28 December, 2015 - 03:43

गृह मंदिरा तेजाने......

गृह मंदिराssssss तेजाने
उजळून घेssssssssई बायको.

किति वेदना... जोराने घरवाहना.... झाडता.
गृहमंदिराssssss... ||

तळहाताच्या रेषांनी
सहज स्वच्छ का होई कुणी.
स्वयं झाडशी तू कोपरा
व्हॅक्युमक्लीनरच्या आधारा.ssssss...

झाड पंख्यातुन जळमट उद्याचे
झाड पंख्यातुन जळमट उद्याचे

आपट कार्पेट ते घर धुळीचे..
आपट कार्पेट ते घर धुळीचे...

झेप घे रे ड्स्टराssss.
उजळून घेssssss ई कोपरा...

गृह मंदिरा. ...
या पुढे लागेल त्या प्रमाणात सरगम गावी. काजवे चमकतीलच. घर देखील चमकेल.

Happy New Year.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users