तडका - ऊद्देश

Submitted by vishal maske on 3 December, 2015 - 21:13

ऊद्देश

जुना ताल धरून-धरून
नव्या-नव्याने नाचतात
मागे पडलेला मुद्दाही
ओढून-ताणून खेचतात

ते सतत धडपडतात
लोकांत धाडण्या संदेश
प्रकरण गार होऊ नये
एवढाच त्यांचा उद्देश

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users