तडका - आवाज सत्याचा

Submitted by vishal maske on 1 December, 2015 - 08:35

आवाज सत्याचा

आधी काय चालु होतं
आता काय चालु आहे
सत्य सारं उघड पण
आवाज मात्र हळू आहे

सारं काही उघड असुन
बहूमताची सोबत नाही
पण सत्याचा आवाज मात्र
दाबल्याने दबत नाही

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users