तडका - सुगरणींनो

Submitted by vishal maske on 12 November, 2015 - 05:37

सुगरणींनो

लाडूची होणारी चाचणी
सुगरणीचीही चाचणी असते
एकदा चाचणी चुकली तर
लाडू कला ना पचनी असते

सांभाळून घ्या चाचणी जराशी
चाचणीत फसगत होऊ नये
अन् फसल्या गेल्या चाचणीचा
उगीच साखरेला दोष देऊ नये

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users