तडका - कर्जाळू जीणं

Submitted by vishal maske on 26 October, 2015 - 23:34

कर्जाळू जीणं

करपतंय पीक
रानही वाळतंय
दूष्काळानं सारं
काळीज पोळतंय

काळ्या मातीमधी
कसं पिकंल सोनं
ठरतंय जीवघेणं
हे कर्जाळू जीणं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users