पापण्यांच्या आतमधले रान ओले पाहिजे

Submitted by वैवकु रीटर्न्स on 4 October, 2015 - 13:29

वाफसा येतो ! जगाचे ऊन्ह कोरे पाहिजे
पापण्यांच्या आतमधले रान ओले पाहिजे

हा नवा आशय तुझ्या डोळ्यांमुळे मी पाहिला
अन मला कळले ..मलाही काय होते पाहिजे

फार बड़बड़तो अता माझा पुरोगामीपणा
मी म्हणे उडवायला माझेच डोके पाहिजे

ह्या व्यवस्थेला कळाया मोल घामाचे तुझ्या
ह्या व्यवस्थेचे निघाले रक्त थोड़े पाहिजे

जेवढे आकाश आहे तू तुझा विस्तार कर
(पूर्ण होवो की न होवो स्वप्न मोठे पाहिजे!!)

हे रिकामेपण मला सोसायला जमते कुठे
ह्या मनावर विठ्ठलाचे एक ओझे पाहिजे

~नएकु

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>फार बड़बड़तो अता माझा पुरोगामीपणा
मी म्हणे उडवायला माझेच डोके पाहिजे

ह्या व्यवस्थेला कळाया मोल घामाचे तुझ्या
ह्या व्यवस्थेचे निघाले रक्त थोड़े पाहिजे

जेवढे आकाश आहे तू तुझा विस्तार कर
(पूर्ण होवो की न होवो स्वप्न मोठे पाहिजे!!)<<<

व्वा व्वा!

>>>जेवढे आकाश आहे तू तुझा विस्तार कर
(पूर्ण होवो की न होवो स्वप्न मोठे पाहिजे!!)>>>छान!

जेवढे आकाश आहे तू तुझा विस्तार कर
पूर्ण होवो की न होवो स्वप्न मोठे पाहिजे!!

....

जेवढे आकाश आहे तू तुझा विस्तार कर
स्वप्नपूर्ती 'तो' करी पण स्वप्न मोठे पाहिजे.

Happy