तडका - उघड-उघड सत्य

Submitted by vishal maske on 22 September, 2015 - 21:02

उघड-उघड सत्य

सत्य माहिती असतानाही
खोटे-खोटे दावे असतात
पण त्यांचे हे साटे-लोटे
जनतेलाही नवे नसतात

कितीही थापा मारल्या तरी
सत्य झाकता झाकत नाहीत
एवढं उघड-उघड असुनही
फेकु काहीच शिकत नाहीत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users