सखे

Submitted by vishal maske on 30 August, 2015 - 10:59

सखे,...

सखे दमला का गुदमरला
सखेद मला कागुद मरला
लेखणीत लाजोर खळ बळला
लेखणीतला जोर खळबळला

कशा समजाऊ भावना मी
कशास मजा ऊभा वना मी
आसुसलेलो भेटायला
आसु सले लोभे टायला

समजाऊन घे मन माझे
समजा ऊन घे मन माझे
सखे तु होशील सावली
सखे तु हो शील सावली

तुझे मनन हे वेडावलो
तुझे मन न हे वे डावलो
या वे वरती मना सारखे
यावे वरती मनासारखे

तुझा वेडा पिसारा जा गं
तुझा वेडापिसा राजा गं
दिला चिमनी तु साद गं
दिलाची मनी तु साद गं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. 9730573783

कविता आवडल्यास जरूर शेअर करू शकता,परंतु कवितेखालुन नाव काढू नये,...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users