तडका - परस्पर संबंध

Submitted by vishal maske on 8 July, 2015 - 12:18

परस्पर संबंध

कधी एकमेकांचा परस्पर संबंध
अनपेक्षित पणात दडला जातो
ज्या गोष्टींचा कधी जोडूच नये
अशांचा संबंधही जोडला जातो

कधी चांगुलपणाचा आव असतो
कधी वाईटाचाही घुमजाव असतो
अन परस्पर संबंध जोडण्यामागेही
प्रत्येकाचा वेगवेगळा डाव असतो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users