तडका - सत्य

Submitted by vishal maske on 27 June, 2015 - 10:44

सत्य,...

भांडायचं म्हणून उगीचंच
आम्ही भांडत बसत नाही
पण उघडं पडलेलं सत्यही
इथे कुणाला दिसत नाही

सत्यापुढे असत्याचे सामर्थ्य
कधीच टिकुन रहात नसतात
तरीही सत्यांध माणसं सदैव
सत्य झाकू पहात असतात,.!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा!