तडका - "भुज" बळ

Submitted by vishal maske on 8 June, 2015 - 21:53

"भुज" बळ

ज्यांनी घोटाळे केलेत
त्यांचेही घोटाळे होतील
ज्यांनी वाटोळे केलेत
त्यांचेही वाटोळे होतील

चोराच्या मनात चांदणंही
इथे असंदिग्ध टोचु लागेल
अपराध घडला असेल तर
"भुज" बळही खचु लागेल

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अपराध घडला असेल तर
"भुज" बळही खचु लागेल>>>>>> व्वा! मस्त मस्त! इथे भुजातले बळ असे पाहीजे. बाकी तुम्ही काही ऐकत नसल्यान तुमचे प्रोफेसर होणार असे दिसतेय.

प्रोफेसर म्हनजे एक अशी असामी जी धडाधड पोष्टा टाकायची.... दिवसाला ४ ५ वेळा पोट गुडगुड करायचे त्यांचे......शेवटी गेलेत ते इथून.... ब्लॉक करुन टाकले त्यांना संचालकांनी