तडका - पावसा पावसा ( बालवात्रटिका )

Submitted by vishal maske on 5 June, 2015 - 22:15

पावसा पावसा ( बालवात्रटिका )

सांग पावसा तु येशील का
धरणीला पाणी देशील का
धरणी भिजुन जाईल रे
हिरवी-हिरवी होईल रे

ये पावसा तु धरणीवर
वर-वरतुन तु बघू नको
तहानली रे धरती ही
वारंवार तु फसवु नको

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users