तडका - गरळ ओकणारांनो

Submitted by vishal maske on 3 June, 2015 - 03:28

गरळ ओकणारांनो

एकदा गरळ ओकुन
तोंड जरी गार पडतं
तरी ओकल्या गरळीनं
वातावरण जाम तापतं

पण कमजोर असलेल्यांनी
भंपकबाज ना आशा धरावी
अन् आपली औकात पाहूनच
इनामदारीची भाषा करावी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users