तडका - नुकसान भरपाई,..!

Submitted by vishal maske on 26 April, 2015 - 21:50

नुकसान भरपाई,..!

घडलेल्या या घटणेवरती
कुणी निसर्गावर रोष केला
तर जबाबदारी स्वीकारत
कुणी स्वत:लाही दोष दिला

मात्र मानवता जोपासत मदतीला
माणूस इथला थकणार नाही
पण झाल्या नुकसानाची भरपाई
कदापीही होऊ शकणार नाही,.!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users