तडका - कंत्राटी मनो-मिलन

Submitted by vishal maske on 7 April, 2015 - 21:06

कंत्राटी मनो-मिलन,..!

पाठिंब्यात मिळालेला आधार
कुणासाठी जणू मेवा असतो
तर कुणाला मिळालेला आधार
कुणा-कुणाला जणू हेवा असतो

मात्र आधार देण्या-घेण्यासाठी
खुले निवडणूकीचे दालन असतं
अन् विजयाच्या आशा बाळगुन
कुठे कंत्राटी मनोमिलन असतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users