गूगल नेक्सस - ४! (बदलून)

Submitted by यक्ष on 1 August, 2013 - 01:30

प्रिय भट्के लोक्स

गूगल नेक्सस ४ भारतात आला का? कोणी रिव्ह्यु केला का?

सद्यस्थितित डॉलर ६०=०० चे वर! त्यामुळे बँकांकहून हा मोबाइल हँड्सेट मागवणे फाय्देशीर की तोट्याचे?
सँमसंग गँलँक्सि - ४ , गूगल नेक्सस - ४, विचाराधीन आहेत.

इंटरनँशनल वॉरँटी...? मे बी मे नॉट बी..!नाहीतरी कुठ्लाही मोबाईल रिपेअर तसा कटकटीचा अनुभव आहे!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users