जीवनात माझ्या आलीस जशी तू...

Submitted by अ. अ. जोशी on 3 February, 2013 - 09:23

जीवनात माझ्या आलीस जशी तू
कल्पनेत माझ्या होतीस जशी तू

पाश सैल झाले माझ्या सलगीचे
बंधनात त्याच्या गेलीस जशी तू

मीच राखले वेडे भान दिसाचे
कात टाकण्या कासावीस जशी तू

येत कोवळ्या किरणां बाज रुपेरी
प्रीत आज हृदयीं नेलीस जशी तू

मोर स्वागता आहे सज्ज वसंता
रोज रातच्या तैनातीस जशी तू

जुनी गझल... (२००७)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

येत कोवळ्या किरणां बाज रुपेरी
प्रीत आज हृदयीं नेलीस जशी तू<<< छान

'येत' हे येतो किंवा यावा अश्या अर्थी असावे असे गृहीत धरून!

मधुरा..........
>>>>
मीच राखले वेडे भान दिसाचे
कात टाकण्या कासावीस जशी तू >>>>>>> कुठेतरी मात्रा गडबड आहेत.
<<<<

काहीतरीच काय...?

मी च रा ख ले वे डे भा न दि सा चे
का त टा क ण्या का सा वी स ज शी तू

गा ल गा ल गा गा गा गा ल ल गा गा

मात्रा कशाला म्हणतात हे समजून घ्या.... Happy

"मीच राखले वेडे भान दिसाचे
कात टाकण्या कासावीस जशी तू" >>> हा अधिक आवडला.