चांदोमामा चांदोमामा....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 28 October, 2012 - 23:14

चांदोमामा चांदोमामा....

लपाछपी गमतीची
खेळतो कसा
चांदोबा ढगाआडून
बघतो कसा

गोल गोल पुरीसारखा
दिस्तो कसा
हळुहळु करंजी
होतो तू कसा

कोरीतून पुन्हा तू
हस्तो कसा
चांदोबा आमचा हा
मामा न्हेमीचा

ससा हरिण मांडीवर
घेतो कसा
आवडतो मला हा
मामा गोरासा .....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users