||गणपती बाप्पा मोरया||

Submitted by बंडा on 13 September, 2011 - 14:23

आधिवंदु तुज मोरया..
तो आला... त्याने पाहिल.... मन प्रसन्नतेने नटले... सुखकर्ता दु:खहर्ता.. टाळ, मॄदुंग.. आरति.. प्रसाद..
G001.jpg

मुखदर्शन...
G002.jpg

सर्वांन वर समान कॄपा दॄष्टि असुंदे.....
G003.jpg

वरिल फोटो आमच्या मामाश्रिंच्या घरच्या गणपति चे आहेत..

गुलमोहर: