माझ्या मनातली चारोळी....

Submitted by manoj_dhoke on 2 January, 2008 - 04:13

माझ्या मनातली चारोळी
तुझ्या प्नेमाला वाहिली....
भावरंगांची उधळण
तृप्त नयनांनी पाहिली.

गुलमोहर: