सांज

Submitted by Gandhkuti on 20 April, 2021 - 08:03

She was the day,
He was the night.
She lived for misty mornings,
He lived for crazy midnights.
She was the sun,
He was the moon.
They were opposite souls,
Yet both waited patiently,
For the rare days,
They might coexist patiently.

सांज
ती, अवखळ नदी सदा झुळझुळनारी
तो समुद्र, कधी शांत, कधी लाट उसळणारी

तिच्यावर दवभरल्या पहाटेचे गारूड
त्याला मात्र सदा चांदण्या रात्रीचे वेड

तीला अबोल गंधभारल्या क्षणांची पडे भुल
अन् त्याला शब्दांच्या रानाची रानभूल

ती सूर्य, तो चंद्र...ही टोके आली जवळी
सांजेला भेटती... राखीत आपली ओळख वेगळी.

Group content visibility: 
Use group defaults