छोटा बाहुबली

Submitted by बिपिनसांगळे on 2 April, 2021 - 05:32

छोटा बाहुबली
-----------------
माझी लाडकी खाट अगदी खिडकीजवळ आहे . तिच्यावर बसायचं अन बाहेर पहात राहायचं . केसांमध्ये बोटं घालून गोल फिरवत . हा माझा आवडता उद्योग . काय मस्त वाटतं ! लांबवर नजर जाते . समोर नुसतं मोकळं माळरान आहे आणि निळं निळं आकाश . जोडीला भरभरणारा भन्नाट वारा !
आमचं घर मला खूप आवडतं . मोठं. मातीचं.बैठं . भरपूर अंगण असलेलं . खूपखूप जुनं ! अगदी माझ्या नऊ वारी नेसणाऱ्या , थकलेल्या आजीसारखं ! ते अगदी एकटं आहे . गावापासून लांब. आजूबाजूला एकही घर नाही. तशी वस्ती आहे. पण जवळ नाही . आई - अप्पा शेतात जातात . शेत लांब आहे घरापासून .
मी शाळेत जाते . मी सातवीत आहे आता . मला खूप मार्क पाडायचे असतात . म्हणजे मला कित्ती अभ्यास असेल , कल्पना करा . म्हणून मी शेतावर कामाला काही जात नाही . पण गंमतच आहे ! - पुस्तक घेऊन फिरत असते पण डोक्यात काही शिरत नाही . बाहेर पाखरं अन फुलपाखरं ! तऱ्हेतऱ्हेची ! रंगीबेरंगी ! माझं अभ्यासातलं लक्ष सारखं मोडतं ना मग .
पावसाचे दिवस असूनही पाऊस नीटसा काही नव्हता . अप्पा काळजीत होते. गणपती गेले आणि आकाश काळं होऊ लागलं .
त्यादिवशी अशीच खिडकीतून बाहेर पहात होते , तर समोर एक खोपटं उभं . कालपर्यंत नव्हतं अन आज एकदम ! ते एका पाथरवटाचं घर होतं . पाथरवट म्हणजे दगड फोडणारे . दगडाच्या वस्तू बनवणारे लोक . पाटा - वरवंटा अन काही काही .
काळे कभिन्न नवरा - बायको अन त्यांचा तसाच , पण छोटासा गोड मुलगा . थोड्या वेळाने त्यांची चूल पेटली . स्वयंपाक चालला असावा . नुसता पांढरा धूर धूर झालेला . तो कमी झाला अन काय दिसलं असेल ? ...
तो छोटा मुलगा हातामध्ये प्रचंड जड हातोडी घेऊन दणादण दगडावर चालवत होता . बाप रे ! मला कमालच वाटली . माझ्यापेक्षा छोटा असलेला तो मुलगा सहजपणे घण चालवत होता . भारीच ! मी त्याला लगेच नाव देऊन टाकलं - बाहुबली , छोटा बाहुबली !
माझी बाहुबलीशी लगेच मैत्री झाली . मी त्याला खाऊ द्यायचे . आम्ही खेळायचो . खिडकीच्या बाजूला दोन-तीन मोठी झाडं होती . खाली फुलांची छोटी झाडं . तिथे एक सुका ओंडका पडलेला होता . सुबाभळीच्या झाडाचा . ती आमची छोटीशी होडी होती . शेजारी सोडलेलं सांडपाणी म्हणजे आमची नदी होती. त्या होडीत बसून आम्ही जगात फिरून यायचो . मी एकेक गावांची -देशांची नावं त्याला सांगायचे . त्याला काहीच माहिती नसायचं . ही एक गंमतच होती . पण त्याचा तो घण ! ... तो मात्र तो सहज उचलायचा ; पण मला ? बाप रे ! अवघड . अति अवघड !
एकदा तो म्हणाला , त्यांचं काम झालं की ते दुसरीकडे जाणार आहेत . मला खूप वाईट वाटलं . माझा तो चांगला मित्र झाला होता एवढ्यात . अन पुन्हा हे ? ...
मग एके दिवशी ...
सकाळपासून खूप उकाडा होता . पण आकाश स्वच्छ होतं . मला सुटी होती. पण आई - अप्पांना कसली सुट्टी रविवारची ? ते शेतात कामाला गेले होते .
घरात मी आणि आजीच . खिडकीतून बाहेर पाहिलं . बाहुबली आणि त्याची आई काम करत होते . त्याचे वडील बाजारात गेले असावेत .
खरं तर मला त्याच्याबरोबर खेळायचं होतं . पण - आमची कट्टी झाली होती .
थोड्याच वेळात आकाश काळंकाळं झालं . रिपरिप पाऊस सुरु झाला. नंतर पावसाला जोर चढला . हत्तीचा पाऊस होता जणू !
आडवा-तिडवा पाऊस होता . बाहुबली आणि त्याची आई खोपटात गेले . मी खिडकीतुन पहात होते . त्यांच्या झोपडीभोवती तळं साठलं होतं . जणू तलावात एका जागी थांबलेली काळीशी होडीच ! मला वाटलं , आत्ता त्याच्याशी बट्टी असती तर तिथे जाऊन होडी-होडी खेळता आलं असतं. पण नाही .
मीही रागाने खिडकी लावून घेतली आणि एक कसलासा आवाज आला , कर्रर्रर्र धडाड ... !
मला संकट जाणवलं. मी मला जे सुचलं ते केलं . मी आजीचा हात धरून ओढला आणि दोघी खाटेखाली शिरलो . दुसऱ्या मिनिटाला आमचं जुनं मातीचं घर थोडं कोसळलं . पण माझ्या लाडक्या खाटेने आम्हाला आधार दिला . वरचे पत्रे न माती खाटेवर पडली. पण-आम्ही बचावलो. बचावलो असं वाटलं ... पण उलट आता आम्ही सगळीकडून अडकलो होतो. बाहेर काही पडू शकत नव्हतो .
भिजलेल्या मातीचा वास येत होता . मातीचा वास मला ना खूप आवडतो . पण आत्ता या क्षणाला ? ... श्वास कोंडू लागला . आजी ओरडू लागली . मी रडू लागले . आई - अप्पांची आठवण येऊ लागली . ते कुठं अडकले असतील , असंही वाटायला लागलं . त्याच वेळी भर पावसात बाहुबली आणि त्याची आई आमच्या घराकडे धावले . त्याच्या आईच्या हातात एक बांबू होता तर बाहुबलीच्या हातात घण होता.
बाहुबली मला हाका मारू लागला … आमची कट्टी विसरून !
मी ' ओ ' दिली .
त्याच्या आईला कळलं , आम्ही कुठे आहोत ते . ती दगड - माती बाजूला करू लागली . थोडं मोकळं झालं . श्वास घेता येऊ लागला. फक्त एक वासा खाटेमध्ये अडकला होता . तो होता म्हणून खाट बाजूला सरकत नव्हती . अन आम्हाला बाहेर पडता येत नव्हतं . मी मोकळं होण्यामध्ये फक्त तो एक वासा होता - फक्त एक ! बाहुबलीच्या आईने त्याला हात घातला . सगळी शक्ती लावली . तो ओढला आणि हाय ! ...
तो तिच्या हातातून निसटला . ती घसरली आणि धडपडली . तिचं डोकं एका दगडावर आपटलं अन ती बेशुद्ध झाली . झालं ! आता तर मी सुटकेची आशाच सोडली . बाहुबलीचा 'आई आई' , असं ओरडण्याचा आवाज आला. मग तोही शांत झाला. एकेक क्षण सरत नव्हता .
अचानक दाणदाण आवाज येऊ लागला . छोटा बाहुबली हिंमत हरला नव्हता . त्याच्या छोट्याशा हातामध्ये आता विलक्षण बळ संचारलं होतं . तो वासा त्याला ढकलून सरकवता येईना , म्हणून तो त्याच्या घणाने त्याचे तुकडे-तुकडे करायला लागला होता .
थोड्याच वेळात त्या लाकडी मजबूत वाशाचे दोन तुकडे झाले . त्याने मला हात दिला व मी बाहेर आले. मी छोटी असल्याने ते जमलं पण आजीला बाहेर येता येईना. तिला बाहेर घेणं आम्हा दोघांनाही जमेना .
तेवढ्यात बाहुबलीचे वडील आले . त्याची आईही शुद्धीवर आली . त्याच्या वडलांनी शक्ती लावून ती खाट ढकलली व दाबून धरली .
त्यांची शक्ती केवढी ? - बाहुबलीचे वडीलच की ते !
त्याच्या आईने आजीला अलगद बाहेर काढलं. त्या दोघींनाही फार काही झालं नव्हतं .
पाऊस कमी झाला . आई - अप्पाही आले . पुढे सगळं नीट झालं . अप्पा म्हणाले , ' बाहुबली देवासारखाच धावून आला ! ' अन ते खरंच होतं .
मग आम्ही दोन घरं बांधली . एक आमचं आणि शेजारी बाहुबलीचं . आता ते आमच्याकडे कामासाठीच राहिले आहेत . आणि छोटा बाहुबली माझ्याबरोबर शाळेत येतो .
त्याच्या घण चालवणाऱ्या हातात आता पेन्सिल आहे . या पेन्सिलचं वजन त्याला घणापेक्षा जास्त वाटतं . डोकं चालवावं लागतं ना ! ... पण शिकेल हळूहळू !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मस्तय! पॉझीटिव्ह !

Submitted by रश्मी.

विनोदाचा -पण सध्या गंभीर विनोदाचा भाग -

पॉझिटिव्ह - म्हणलं की नको वाटतंय

नंबर१वाचक
आभार
मुलांच्या इतरही कथा पाहाव्यात .

नंबर१वाचक
आभार
मुलांच्या इतरही कथा पाहाव्यात .

छान बालकथा आहे. माझ्या मुलीला अतिशय आवडली. सध्या जेवताना हीच गोष्ट लागते आम्हाला.
सगळे जेवण संपवल्यास तुला पण बाहुबली सारखी ताकद येईल हि मात्र लागू पडतेय. Happy

सामी आभार
तुमच्या मुलीला ही गोष्ट ऐकून खूप आनंद मिळतोय हे निश्चित ! तिच्या त्या आनंदाची तुलना इतर कशाशी होऊ शकत नाही !

जेव्हा मुलांना अशा गोष्टी आवडतात तेव्हा एक गोष्ट सतत जाणवते ती अशी की , या गोष्टी निबर मनाच्या , बालपण करपलेल्या संपादकांसाठी अन वाचकांसाठी नसतातच !

सुंदर कथा...!

वर्णनशैली खूप छान आहे तुमची..!