चौकट

Submitted by दिप्ती_३० on 30 March, 2021 - 09:59

चौकट..
चौकटीतली खिडकी...
सर्वसाधारणपणे आपण सगळेच एका चौकटीत चाकोरीबद्ध आयुष्य जगत असतो. पण त्यातही एक खिडकी अशी शोधायला हवी की ज्यामार्गे एका सुंदर जगात शिरता येईल आणि चाकोरीबद्ध आयुष्याचा कंटाळा येणार नाही.

Group content visibility: 
Use group defaults