कवितेशी बोलू काही

Submitted by 'चंद्र'शेखर पालखे on 18 August, 2020 - 11:09

अनामिक हे सुंदर नाते
तुझ्यासवे ग जुळून यावे
तुझ्याच साठी माझे असणे
तुलाच हे ग कळून यावे
आनंदाने हे माझे मन
सोबत तुझ्या ग खुलून यावे
दुःखाचे की काटेरी हे क्षण
कुशीत तुझ्या ग फुलून यावे
भेटावी मज तुझी अशी ही
घट्ट मिठी ती हवीहवीशी
अथांगशा या तुज डोहाची
अचूक खोली नकोनकोशी
रुजावेस तू मनात माझ्या
प्रेमळ नाजूक सुजाणतेने
तूच माझे जीवन व्हावे
अन तुच असावे जीवनगाणे

Group content visibility: 
Use group defaults