|| विठ्ठल ||

Submitted by Lalitasabnis09 on 1 July, 2020 - 01:57

|| विठ्ठल ||
नयनरम्य रूप तुझे
ध्यानी मनी वसते
श्याम रंग सावळा
विठ्ठला तू गोजिरा

शेतकऱ्यांचा कष्टकऱ्यांच्या
तूच देव साजरा
रूप तुझे देखणे
नयनी भरून पावले

देहभान विसरून गेले
भाव मनी दाटून आले
अश्रु तुझ्या चरणी पडले
विठ्ठला तुला आळविते

पांडुरंगा पांडुरंगा
लहान मोठ्या साऱ्यांना
तुझ्या नामाचा ध्यास
आले देवा आले देवा
तुझ्या दर्शनास

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults