सुस्थानता आणि दु:स्थानता काल्पनिक साहित्यप्रकार -०

Submitted by लसावि on 1 March, 2020 - 00:10

या विषयावरील माझे मत तंतोतंत खालीलप्रमाणे आहे.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Utopian_and_dystopian_fiction

वाचकांनी त्यांच्याकडील वेळ, क्षमता याप्रमाणे आपापले भाषांतर करणे. नंतर तक्रार चालणार नाही.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

आणि तरीही आम्ही त्या वाचनाच्या जोरावर संपूर्ण सरसकीकरण करीत नाही आहोत हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो.