शोधतो काहीतरी जे सापडेना

Submitted by द्वैत on 21 September, 2019 - 01:56

काय होतो काय झालो आकळेना
शोधतो काहीतरी जे सापडेना

ती म्हणे तू लाडका साऱ्या जणांचा
मी असा की मी स्वताला आवडेना

चार भिंती ह्या घराच्या एक छप्पर
हा सुखांचा भास आता सोसवेना

खूपदा झाले असे की सांजवेळी
आठवावे मी कुणाला आठवेना

हा उभा माझ्या पुढे भलताच कोणी
आरसा माझा मला ही ओळखेना

सोडुनी आलास "द्वैता" सर्व मागे
आठवांचा गाव काही सोडवेना

द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users