सोळा आण्याच्या गोष्टी - अंधश्रद्धा - बोकलत

Submitted by बोकलत on 4 September, 2019 - 05:29

आज सकाळी तो जरा लवकरच आला. चिंताग्रस्त चेहरा, कपाळावर हलकासा आलेला घाम आणि थरथरणारी बोटं सांगत होती यांच्याकडे नक्कीच मोठी रक्कम आहे. एक लाख, दोन कि यांच्यापेक्षाही जास्त?.. नाही..काहीच अंदाज लागत न्हवता, पण माझा निश्चय पक्का होता, याचे पैसे घ्यायचे आणि पळत सुटायचं. मला आनंदाच्या उकळ्या फुटायला लागल्या.
बराच विचार करून त्याने पैसे बाहेर काढले. एक नाही, दोन नाही चक्क सोळा लाख. माझा खट्याळ खोडकर स्वभाव जागृत झाला. दोन पावलं पुढे सरसावून त्याच्या डोळ्यादेखत ते सोळा लाख घेतले आणि पळत सुटलो. तो हताश होऊन पाहत राहिला.
मी कुठेही कसाही पळतो. बाकी ते स्टॉपलॉस, रिस्क मॅनेजमेंट वैगरे सगळं अंधश्रद्धा आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

> निवेदक एक शेअर आहे. > चांगली कल्पना आहे. सर्वसामान्य वाचकांसाठी थोडी जड झाली बहुतेक.