माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

Submitted by अभय आर्वीकर on 24 July, 2019 - 10:01

माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

पाहता पाहता काय झाले असे?
माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

या हवेला कुणाची हवा लागली?
चित्त कामामध्ये ना तिचे फारसे

त्यांसही वाढ भत्ता दिला पाहिजे
मेघही वागती की पगारी जसे

नित्य येणे तिचे वादळासारखे
मग लपावे हृदय हे कुठे नी कसे?

व्यक्त जर व्हायचे, सोड चिंता भिती
तू अभय बोल तू, तू हवे तू तसे

                 गंगाधर मुटे 'अभय'
==०==०==०= =०==०==०==

Group content visibility: 
Use group defaults

पाहता पाहता काय झाले असे?
माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!
आवडला....

झाडे लावणे मेघांचा वाढ भत्ता आहे

त्यांसही वाढ भत्ता दिला पाहिजे
मेघही वागती की पगारी जसे

खूप दिवसांनी... तुमचे शेती विषयावर लिखाण आवडते...

मस्तच!

झाडे लावणे मेघांचा वाढ भत्ता आहे... ... हे आवडले.