काल धरण बांधिले

Submitted by अनन्त्_यात्री on 12 July, 2019 - 06:50

काल धरण बांधिले
खेकड्यांनी हो तोडिले

येरू म्हणे बघा नीट
विठू चरणीची वीट

सृष्टीचा जो तोले भार
त्यासी विटेचा आधार

युगे अठ्ठावीस ठेला
विठू विटेवरी भला

वीट अजूनी अभंग
बघणारे होती दंग

मूळ माल जर नीट
(जशी विठ्ठलाची वीट)
तर फिजूल बोभाट
नको खेकडी खटपट
Happy

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मूळ माल जर नीट
(जशी विठ्ठलाची वीट)
भारी... आवडलं.