रात्रीस खेळ चाले-२ : नवीन

Submitted by DJ. on 26 March, 2019 - 10:04

रात्रीक ख्योळ चालल्यान

आधीचो २००० प्रतीसाद होत आल्यां तवा ह्यो नवो धागो उघडण्यात ईलो. आता हयसर येवां अन धुमशान घाला.

r1.jpg

.

Annaa1.jpgआण्णा - हरी नाईक
Mai2.jpgमाई - इंदु हरी नाईक
Chhaya1_0.jpgछाया - छाया हरी नाईक
Madhav1.jpgमाधव - माधव हरी नाईक
Datta1.jpgदत्ता - दत्ता हरी नाईक
Sarita2.jpgसरिता - सरिता दत्ता नाईक
Pandu1.jpgपांडु
Wachchhi1.jpgवच्छी - वत्सलाबाई
Bhivari1.jpgभिवरी
Shevanta1.jpgशेवंता - पाटणकरीण
Patankar1.jpgपाटणकर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आण्णा माईक सोन्याची माळ देतत ती नक्की भानगड काय असा? Uhoh खय गावली तेन्का ती माळ? माका वाटता पाटणकरणीन दिली आण्णांका. >> बरोब्बर वळकल्यान

सरिताच्ये गळ्यान होती काय? >> नाय

शेवंतान नेने वकिलाक चांगलो तोंडार पाडल्यानी कायद्याचो डोस देवन.>> व्हय तर.. पाटणकरणीच्या फुलटॉसान घायाळ झालेलो नेने वकिल घाम पुसतान बघुक माका तर लय हसुक इल्यान.! Biggrin

>>शेवंतान नेने वकिलाक चांगलो तोंडार पाडल्यानी कायद्याचो डोस देवन
शेवंता सगळ्यांचा बाप निघाली की. एक्दम दमात घेतलं नेने वकीलांना. Happy
बिग बॉस मध्ये घ्या बाईंना.. होवून जाऊ दे धुडगूस..! Wink

बिग बॉस मध्ये घ्या बाईंना.. होवून जाऊ दे धुडगूस..! Wink >> अगदी. धमाल येईत. शेवंता सर्वांक पुरून उरतली.
नेने वकिलांका चांगला कात्रीत पकडल्यानी. तिचा तोंड उघडल्या का नेने चे काळे कृत्य भायेर इलेच समजूचा. आण्णा नायकाच्या मॉपश्या जमिनी हडप करून बसलाहा ता.

बिग बॉस?? बिग नो.
शेवंता हे कॅरेक्टर तसं आहे. खर्‍या युष्यात अपुर्वाची काही कॉन्ट्रावर्सी ऐकलेली नाहीये.
बिबॉ मधे काहीतरी कॉन्ट्रावर्सी असलेलेच येतात ना?

>>बिबॉ मधे काहीतरी कॉन्ट्रावर्सी असलेलेच येतात ना?
नाही... ते बि बॉ मध्ये आल्यावर काँट्रोव्हर्सी करून जास्त प्रसिध्दीस येतात.. Happy

आता नेनेकाका अन रघुकाका पाटणकरणीचो खुन करुक व्हयो असा माका वाटतां..! >> करूक व्हया? Uhoh आँ! कित्या? तुका म्हणूचा काय नक्की?
करतले म्हणायचा का?
करूक व्हया म्हणजे करायला हवा.

अण्णा नको तितका तिरसटपणा करतलो ... झीलाचा पतार इला म्हणून बायलेक घराभायेर काडूक निगालो ... कायतरीच दाखवल्यानी कुरतडकरानु

माईचो कपाळावर उठलेली नागीण अन त्या काशीचो तोंडावर उठलेले माराचो वळ कायतरीच दिसताहा. तां बघुक माका वांत्या इल्या.
आज आण्णाचो हस्ते काशीचा मुडदा पडुक व्हई असां वाटतां..

काय व्हायचो.. अभिरामाक सांगुन नागीण बरी होत असलेली माईने माधवाक पत्र पाठवल्यां.
काल गावात होळीची धामधुम होती(आकेरी गावात आखितीनंतर होळी असतलो काय..?). आण्णा, माई, दत्ता, सरिता अन छाया (ही बाय ४-५ दिवस सुट्टी काडुन गावाला गेली व्हती काय..? ४-५ भागात दिसलीच नाय..!) होळी करुक गावच्या मोठ्ठ्या होळीक गेले. वच्छी पण तिक्या घो, झील अन सुनेक घेऊन होळीक आली. वच्छी रघुकाकाक गर्‍हाणं गाऊक सांगतली पण रघुकाका त्येंकं गार्‍हाणं थोडक्यात गायले. ते बघुक वच्छी पिसाळली.. तिक्या घरी सुख-समाधान येऊ देऊचं नसां म्हणुन असा थोडक्यात गार्‍हाणं गाऊक व्हया म्हणली. मग आण्णाची फॅमिली आली. समद्या गावाम्होरं रघुकाका नाईकांच्या घरासाठी मोठ्ठं गार्‍हाणं गायले. मग आण्णाक होळी पेटवुक सांगतले पण अजुन कोणाचो नारळ देऊचा र्‍हायला का असा इचारतले तां नेमकी पाटणकरीण 'थांबा' अशी वरडुक पाटणकरावांगडा तिथं आली. रघुकाका तिकां इचारतंले काय गार्‍हाणं सांगुक व्हया ता सांगा.. पण पाटणकरीण आण्णाकडे बघत 'तुमची कॄपा असेल तर काय गार्‍हाणं मांडायचं' असा म्हणान गप उभा र्‍हायली. मगे आण्णा होळी पेटवली अन पेटलेल्या होळीसमोर बसुक काशी जोरदार बोंब ठोकली..!

पत्र लिही णा रा अभिराम फार गोड दिसतो . मोठे मोठे काळे डोळे आहेत. पाटण करीण डाम्बरट आहे. गोड बोलून सर्व पुरु ष मंडळींच्यात भांडण लावून देते. आमच्या सोसाय टीत मॅनेजर पाटन कर कोणी आहेत त्यांनी नोटीस लावली आहे लिफ्ट मध्ये ती वाचताना मधेच डोक्यात शेवंता शेवंता झाले. लिफ्टीत कॅमेरा आहे नाहितर लिहीले पण अस्ते नोटिशीवर ग्राफिट्टी. ही ही.

काशीला थोडे दिवस बाहेर गावी का नाही पाठवत. दोघी सुना व सासवा छान काम करतात.

नाही हो राग येत. मी शिकायचा खुप प्रयत्न करतो पन ह्या अशा चुका होतच आहेत. Uhoh
दुरुस्त केलं..! Proud

Pages