खरं प्रेम

Submitted by महादेव सुतार on 21 July, 2018 - 05:23

खूप दिवसांनी आज तिला बाहेर फिरायला घेऊन गेला
हातात हात धरून फिरत फ़िरत बागेमध्ये एका झाडाखाली आला
इकडे तिकडे पाहून तो तिला जवळ घेऊ लागला
त्याच्या हाताचा स्पर्श अंगाला  लागताच
ती शहारली
आणि त्याला घट्ट मिठी मारली
2 min तशीच त्याच्या मिठीत होती
नंतर तिने मिठी सोडून त्याच्या डोळयात पाहू लागली
आणि बोलू लागली
#तुझ्या_मिठीतला_गोडवा
#मला_छान_वाटतो
#तुझ्या_स्पर्शाने_माझ्या_मनाला_हर्ष _होतो
#जीव_जडलाय_रे_माझ्या_तुझ्यात
#सोडून_कधी_जाऊ_नको
#तुझ्या_नावानेच_होतंय_धडधड_माझ्या #हृदयात
#इतक_पण_वेड_मला_लावू_नको
हे ऐकताच त्याने तिला सांगितले
नाही ग
तुला सोडून जायला मी काय वेडा आहे का तुझ्यासारखी सुंदर निरागस मनाची आणि चांगल्या स्वभावाची मुलगी शोधून सापडणार नाही आणि
#वेड_इतकं_लावणार_तुला_की_माझ्याशिवाय #तू_जगणार_नाही
यावर ती पण म्हणाली
#मी_पण_एवढे_तुला_वेड_लावीन
#की_माझ्याशिवाय_तू_दुसऱ्या_कोणत्याही #मुलगी_कडे_बघणार_नाही
दोघेही एकमेकांकडे पाहून हसले
आणि तिथे असलेल्या बागेमध्ये असणाऱ्या बाकावर जाऊन बसले
तिथेच त्यांच्या बाजूला एक  couple होते
मस्तपैकी kissing चालू होती
ते पाहून ती हसली
आणि त्याला बोलू लागली
हा वेडेपणा आहे
त्यावर तो बोलला
तो : आपण करूया का हा वेडेपणा
ती : नको काही गरज नाही
आणि तुला माहीती आहे मला हे आवडत नाही
तो : हो माहिती आहे म्हणून आधी तुला विचारलं
Ok मग बाकी बोल काहितरी
ती ; काय बोलू काही सुचत नाही
तुला जे हवं ते मी आता देऊ शकत नाही
माहिती आहे मला मनाला तुझ्या वाईट वाटतंय
पण ते तू दाखवत नाही  खरच मला तुला नको म्हणायचं नव्हतं पण नाईलाजाने मला म्हणावं
लागतंय तू समजून घे ना
तो : हो घेतोय म्हणूनच तुझ्यासोबत आहे समजलं का
ती : म्हणजे तू मला सोडून गेला असतास
तो :मी नाही दुसरा कोणी असता तर गेला कधीच सोडून गेला असता
ती : का
तो :  अग का काय
हा वेडेपणा काही करतात काही नाही
आणि काहींच्या
बाबतीत तर आपोआपच होतो
ती : तुला करावासा वाटतो का
तो : वाटतो पण तुझ्या इच्छेनुसार आवडेल मला करायला हा वेडेपणा
ती : sorry
तो : ok बाबा ठीक आहे मी समजू शकतो
चल जाऊया घरी
ती : इतक्या लवकर म्हणजे तू रागावलास ना माझ्यावर म्हणून तू जाऊया बोलतोस
Ok ठीक आहे जे करायचे ते कर मी काही बोलणार नाही जे काही आहे तुझंच माझं सर्वस्व तुझं आहे मी तुझी आहे
पण एक सांगते माझ्या आई बाबांचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे मी काही चुकीचं करणार नाही आणि वागणार नाही तो विश्वास मी तुझ्यावर ठेवते आणि तुला परवानगी देते
तो : खरच तू वेडी आहेस  पण मनाने खूप चांगली आहेस तुझ्या आई वडिलांच्या संस्काराला तोड नाही आणि माझ्या प्रेमाला या तुझ्या शरिराची आणि तुझ्या सौदर्याची काही गरज  नाही तुझ्या सुंदर मनाची आणि प्रेमळ ह्रदयाची गरज आहे माझ्या प्रेमाला
चल वेडे बाबा वाट बघत असतील तुझे लवकर पोहचायला हवं
हे ऐकताच तिने मिठी येऊन परत मारली
ती : तू मला आवडत होतास पण आणखी आवडू लागलास
माझा विश्वास आहे आणि कायम राहील
माझी तू काळजी करशील आणि मी तुझी
एकमेकांना समजून घेऊन आयुष्य आपलं जगू
मला राहवत नाही आता तुझ्याबरोबर लग्न करायचं आहे
तुझ्याशी लग्न करून सुखाचा संसार मांडायचा आहे
तुझ्या आई बाबांची सेवा करायची आहे त्यांचं मन जिंकून त्यांच्या मनात घर करायचं आहे
तुझ्याबरोबर जगायचं आहे
तुझ्यावर जीवापाड प्रेम करायचं आहे
हे  ऐकुन त्याने मिठी घट्ट मारली
आणि ते दोघेही थोड्या वेळाने तेथून निघून गेले
तिथे असलेल्या त्या kiss करणाऱ्या मुलीने ऐकले आणि म्हटले प्रेम करावे तर असे
ना सौदर्यावर ना शरीरावर
प्रेम करावे फक्त आणि फक्त सुंदर मनावर....

स्वलिखित MDS

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे !
विरामचिन्हे देत जा.
पुढील लेखनास शुभेच्छा !

अ‍ॅमी Lol
मै करु तो साला कॅरेक्टर ढिला है