आई

Submitted by parashuram mali on 13 August, 2017 - 04:08

आई

आई तुझ दुःख मला दे
माझ सुख तुला घे

आई तुझे अश्रु माझ्या डोळयातुन वाहु दे
माझ्या गालावरच हसु तुझ्या गालावर उमटु दे

आई तुझ्या वेदनेचा हुंदका माझ्या गळयात दाटुन येऊ दे
तुझ्या जखमेच्या वेदना माझ्या शरीरावरून पसरू दे

आई तुझ्या काळजावरचे घाव - आघात मला सोसु दे
तुझ्या नशीबातले कठोर भोग मला भोगु दे

आई तुझ हालाखीच जीण मला जगु दे
तुझ्यावरचे अन्याय-अत्याचार मला झेलु दे

आई तुझा काटयातला खडतर मार्ग मला चालु दे
तुझ्या जीवनातले सुख-आनंदाचे क्षण मला पहायचे भाग्य मिळु दे

आई विसरून जावस कटु क्षण तुझ्या तु तुझ्या जीवनातले
परमेश्वर तुला बळ देवु दे
तुझ जीवन सुख-आनंदाने बहरू दे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults