" मी भूमिपुत्र "

Submitted by Yankee Juliet on 10 June, 2017 - 07:27

.
मी भूमिपुत्र
सर्व भुकेल्यांचा मित्र
जीवन विखुरले हो सर्वत्र
गोठुनि गेली आता काळरात्र

मी भूमिपुत्र
कष्टाळलेे माझ्या जीवनाचे चित्र
रंग सर्व उडुनि गेले
रक्ताचा लाल उरला मात्र

मी भूमिपुत्र
सामान्य जगण्यांसही अपात्र
बायको मुलांस न देवू शकलो
सुख समृद्धीचे स्थिर छत्र

मी भूमिपुत्र
कर्जात जाहलो गलितगात्र
नव्या मौसमाच्या आधारे
उमीद जागवून राहिलो मात्र

मी भूमिपुत्र
लिहितो तुम्हास्नि अखेरचे पत्र
हरलो नाही कधी उमेदीने पण...
लाचारीच्या जगण्यापरिस
पत्करले हो आत्महत्येचे सत्र

मी भूमिपुत्र....
.

.

- अंबज्ञ

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users