तडका - मनाची काया

Submitted by vishal maske on 16 January, 2016 - 09:57

मनाची काया

एकदा लत लागली की
म्हणे सुटता सुटत नाही
पण सवय न सुटणं हे
आमच्या मनी पटत नाही

इच्छा असेल तर सवय
सोडवली जाऊ शकते
अन् मनाची काया ही
घडवली जाऊ शकते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users