बोईसर / पालघर / डहाणु - एम. आय. डी. सी. कंपन्यांमधे वेकेन्सी आहे का?

Submitted by टकाटक on 26 July, 2013 - 02:20

बोईसर (एम. आय. डी. सी. एरीया) / पालघर (जेनेसीस- एम. आय. डी. सी. एरीया) / डहाणुच्या कंपन्यांमधे वेकेन्सी आहे का? कुणाला ह्या बाबतीत माहीती असल्यास प्लीज कळवा. माझे २-३ नातेवाईक आणि मित्र नोकरीच्या शोधात आहेत.

शिक्षण : - बी. ए. / बी. कॉम. (कॉम्प्युटर चा कोर्स केला आहे.)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users