ओढ

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

तुझ्या आठवांच्या सरी कोसळाव्या
पुन्हा मी भिजावे अधाश्यापरी
मिटावी न तृष्णा तुला भेटूनीही
तुझी ओढ ऐसी जळावी उरी

विषय: 
प्रकार: