हे मला कळून चुकले.......

Submitted by गोपिका on 30 January, 2013 - 14:01

सुगन्ध वार्‍या सन्गे वाहुन गेले
फूल एकटेच राहुन गेले
त्याचि वाट पाहतच,फूल कोमेजले
पण सुगन्धाला हे कधिच न कळले......

मे ही व्याकुळलेलि त्या पुष्पा परी
येशिलच ना तु......कधितरी
तुझिच आस नेहमि असते
माझ मनाचा अन्तरी

सुगन्ध फुलाचा कधिच नसतो
हे फुलाला कधि नाहिच कळले
तु माझा कधिच नव्हतास
हे मला कळून चुकले......

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मग पुढे?