पाखरांच्या थव्यांना दिसू लागले!

Submitted by सतीश देवपूरकर on 17 August, 2012 - 00:15

गझल
पाखरांच्या थव्यांना दिसू लागले!
तोच आकाश का आकसू लागले?

कोण जाणे दिसे फायदा कोणता?
भोवती लोक माझ्या बसू लागले!

वाचली फक्त मी एक माझी गझल....
काय आयोजकांना डसू लागले?

छाप माझी पडाया जशी लागली;
लोक माझ्यासवे धुसफुसू लागले!

चेह-यावर जसा चेहरा लावला;
बिंब त्याचे कुठेही ठसू लागले!

जो उठे, ज्ञान तो, पाजळू लागला!
लोक माझ्याच गझला किसू लागले!!

खणखणे आज खोटेच नाणे किती;
आंधळ्यासारखे जग फसू लागले!

दु:ख झाले जसे सोयरे आमुचे;
सुख जणू आमुच्यावर रुसू लागले!

स्वप्न माझे जसे मोहरू लागले;
वास्तवाचेच जाते पिसू लागले!

चार संकल्प यंदाच केलेत मी!
वर्ष गालामधे का हसू लागले!!

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
भूशास्त्र व खानिज तेल तंत्रद्न्यान विभाग,
नौरोसजी वाडिया महाविद्यालय, पुणे.
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users