जाणुन घ्या मला..

Submitted by मिडासटच on 8 April, 2012 - 03:38

जाणुन घ्या मला..... जाणुन घ्या
दिला नाहीत मोठेपणा
तरी चालेल मला
पण मोठेपणा माझ्यातला, खोटा आहे
असे म्हणु नका – 1 –

जाणुन घ्या मला..... जाणुन घ्या
झाला नाहीत सहमत
तरी चालेल मला पण सहमतीसाठी, मी खोटा आहे
असे म्हणु नका – 2 –

गुलमोहर: