Innocence ...

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

वर्णन करायला शब्द सुचत नाहियेत, तुम्हीच मदत करा जरा
Nikon D3100, 200mm lens (मोठ्या चित्रासाठी वरच्या चित्रावर टिचकी मारा)