मारितो खडा,फोडितो घडा!

Submitted by विभाग्रज on 18 August, 2011 - 13:20

गौळण......................
मारितो खडा,फोडितो घडा
पखरण दह्या दुधाची,
काहे कान्हा-काहे कान्हा
खोडी काढीतो गोपिंची.

बालके रडताना तुम्ही तुमची
सोडता काचोळी गे,
पाडसा गाईच्या दुर्मूख का गे
मातेची आचोळी गे,
म्हणूनी मारितो खडा,फोडितो घडा
सजा ही गुन्ह्याची.
काहे काहे काहे मैया मोरे
वकिली करिशी तू गोपिंची..!

मारितो खडा,फोडितो घडा....

गोधन का गोकुळातले
या विकती गे बाजारी,
पाडसे बालके अशक्त होउनी
पडती गे आजारी,
म्हणूनी काढीतो खोडी,चाखितो गोडी
गोधन दह्या दुधाची.
काहे काहे काहे मैया मोरे
वकिली करिशी तू गोपिंची..!!

मारितो खडा,फोडितो घडा....

बहूत दिन का नच मी दिसलो
या होती गे व्याकूळी,
परी तरिही त्या चुगलखोर का
करीती माझी कागाळी,
जरी काढीतो खोडी,लाविती गोडी
गुंता ही प्रेमाची.
काहे काहे काहे मैया मोरे
वकिली करिशी तू गोपिंची..!!!

मारितो खडा,फोडितो घडा....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छानच!:)

सुनंदर गौळण! पण...
"काहे काहे काहे मैया मोरे " ही एकच ऊळ
हिंदी क? काही कारण?(माफी असावी..चुक नाही काढत आहे..पाण सहज विच्यारावस वाट्ल )

मस्त गौळण
मस्त चाल लावता येतेय जरा उडती चाल जरा फास्ट ठेका मस्त वाटतोय
मी चालीतच वाचली मजा आली

एखाद्या हौशी + तज्ञ माबोकारांकडून चाल लावून आम्हाला ऐकायला द्याल का ! उदा: प्रमोद देव जी
खूप मजा येईल
गौळण या काव्यप्रकाराबद्दल अधिक माहिती द्याल का
मुटे सरांच्या ब्लॉगवरील गौळणीही मी पूर्वीच वाचल्या आहेत त्याही छान आहेत

कळावे
आपला नम्र
वैवकु

धन्यवाद !!

ज्योत्सनाजी,वैभवजी,चैतन्यजी धन्यवाद.
कृष्ण आणि त्याच्या लिलांवर जे काव्य रुपात भजनात गायले जाते त्याना गौळणी असे संबोधले जाते असा माझा समज(गैरसमजही असू शकेल).

विभाग्रजजी

अनेकदा वाचली.

बालके रडता का तुम्ही तुमची
सोडता काचोळी गे,
पाडसा गाईच्या दुर्मूख का गे
मातेची आचोळी गे,

या ओळींचा अर्थ समजला नाही. कुणाच्या तरी प्रतिसादातून उलगडेल म्हणून प्रतिसाद द्यायचा राहून गेला. आणखी एक शंका आहे.. "गे" हे अक्षर गवळणीत येतं आहे..त्याचा काय अर्थ आहे ?

किरण,
बहुतेक तिथे 'बालके' हा शब्द असल्याने अर्थबोध नीट होत नसावा.
मी संपूर्ण गवळण अशी वाचली
पहिल्या चार ओळीत गोपी कान्ह्याची तक्रार यशोदेकडे करताहेत.
त्यानंतरच्या कडव्यात (बालके पासून पुढे) यशोदा गोपींना सांगतेय, त्याला शिक्षा मिळेलच (सजा ही गुन्ह्याची मधून मला उमगलेला हा अर्थ आहे)
आणि शेवटच्या दोन कडव्यात कान्हा तो खडा मारून घडा का फोडतो याची कारणे सांगताना यशोदेला 'तू गोपींची वकिली का करतेस'? असा प्रश्न विचारतो आहे.
बाकी अजून स्पष्ट विभाग्रजजी सांगू शकतील.
गे हा शब्द स्त्रीला संबोधनार्थ म्हणून वापरला जातो.
उदा. गे मायभू तुझे मी फेडीन पांग सारे

बालके रडता का तुम्ही तुमची
सोडता काचोळी गे,
पाडसा गाईच्या दुर्मूख का गे
मातेची आचोळी गे,>>>>कान्हाची तक्रार घेउन गौळणी आल्या आहेत की हा आमची दह्यादुधाची मडकी फोडतो,त्यावेळी कान्हा मातेला आणि इतर स्त्रिय्याना सांगतो तुमची बालके(मुले)भुकेने रडत असतात त्यावेळी तुम्ही तुमच्या चोळिची(ब्लाउज्)गाठ सोडता आणि त्याना दुध पाजता,मग गाईच्या पाडसाना भुक लागत असताना तुम्ही गाईचे दुध बाजारात का विकता,त्याना त्यांच्या आईच्या दुधापासुन वंचित(दुर्मूख) का ठेवता.
चैत्यनजीनी सांगितल्याप्रमाने गे हा शब्द स्त्रिय्याना संबोधनार्थ वापारला जातो.त्यामुळे काव्याची गेयता वाढली गेली.

खुप खुप आभार किरणजी.

सुरेखाजी,चैत्यनजी खुपच आभारी आहे.

अतिसुंदर गवळण.
माफ करा. अजून या बदलांना अंगवळणी पाडणे शक्य झालेले नाही. म्हणून प्रतिसादाला उशीर झाला.