हे बेट..

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

ह्या चिनी बेटाची
आकृतीबंध रचना,
कमनीय वृक्ष-वल्लरी,
आखीव्-रेखीव रस्ते,
मिनी-मिडीतील पोरी,
गगनचुंबी ह्या इमारती,
विलायती डोक्यांची
सतत भरती ओहोटी,
हे व्यावसायिक चेहरे,
बारोमास धारा कोसळती;

जीव विटला ह्या सर्वांना
नविन काहीतरी शोधावयास
फुलपाखरासारखा चहुकडे
भिरभिरतो हा डोळा..

विषय: 
प्रकार: