श्री शान्तादूर्गा प्रसन्न

Submitted by केदार१२३ on 17 December, 2007 - 03:25

श्री शांतादूर्गा प्रसन्न

गुलमोहर: 

हे एक्झक्ट्ली काय आहे? म्हणजे कथा माझ्या इथे तरी दिअत नाहिये.

ही रहस्यकथा दिसतेय !

कथा फक्त माझ्यासारख्या पुण्यवान लोकानाच दिसते Proud

कदाचित नवीन खेळ असेल कि वाचकानीच एक एक भाग तकत जायचा

अद्रुश्य कथा जाम आवडली रे.......

आताच एवढे प्रतिसाद!
कथा टाकल्यावर किति मिळतिल??

कि खरेच कथा टाकलि आहे आणि पुण्यवान लोकांनाच दिसते आहे?
(दुसरि वेलांटि कशि देणार?)

डबल ओ टाईप केलास की जसा दूसरा उकार मिळतो तसा डबल इ टाईप केलास की दूसरी वेलांटी मिळेल....

हि कोरी क था पाहुन मला चांग देवाची आठवण झाली.
असा कसा कोरा राहीलास अजुन..... (सॉरी हं )

अरे..................पण कोणी सांगेल का, नेमकी कथा पोस्टलीय की नाही????????

ह्याची लिम्का बुकात तरी नोंद व्हायला पाहिजे... सगळ्यात लहान कथा म्हणुन... Happy