सल्ला

Submitted by तुक्या on 24 September, 2013 - 04:14

क्रुपया जाणकारांनी सल्ला द्यावा
महाराष्ट्र ऑद्योगिक विकास महामंड्ळ (M.I.D.C) मधील जमिन पुन्हा मिळ्वण्यासाठी लागणारी कार्य पध्द्त..

आमची स्वतःची जमिन असुन,ती सध्या एम.आय.डी.सी"च्या नावे असुन ती आमच्या नावे करण्यासाठी
कुठ्ल्या प्रकारच्या कायदेशीर माहीतींचा आधार घ्यावा..
सध्या जमीन कुठ्ल्याही प्रकारचे बांधकाम नाही.
आपल्या सहकार्याची आवश्अक्ता आहे.
आता मायबोलीवर असल्याला जाणकारांनी माहीती द्यावी.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users