वेरीकोज व्हेन्स लेसर ट्रीटमेंट

Submitted by स्वाती२ on 13 April, 2012 - 05:32

माझ्या मावशीला वेरीकोज व्हेन्सचा खूप त्रास होतो. त्यावर उपाय म्हणून लेसर ट्रीटमेंट सुचवली आहे. ठाण्यात अशा प्रकारची खात्रीशीर ट्रीटमेंट कुठे घेता येइल? मावशीचे वय आणि इतर गोष्टी लक्षात घेता मुंबईला नेणे शक्य नाहिये.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users