!!! धम्माल !!!

Submitted by shri_hatagale on 10 January, 2011 - 14:12

नविन वर्ष आले....

काही नविन आव्हान तर...काही जबाबदारी घेऊन आले....

काही चिन्ता... आणि...खुप खुप आनन्द घेऊन आले....

सर्वा॑चे स्वागत आपण फार उत्साहाने, जोशाने केले...

त्यातलेच काही आनन्दाचे क्षण मी Photoshop मध्ये रेखाटण्याचा प्रयत्न केला आहे...

MUSIC N DANCE.jpg

!!!धन्यवाद!!!

गुलमोहर: